โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2


โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2 โรงเรียนบ้านสบกอนได้รับรางวัล 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ คือ เด็กหญิงกมลพร ยวงคำ และกิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง คือ เด็กหญิงพรนัชชา ปาละ

 


[post: 20 กรกฎาคม 2565 20:18:01] [view: 785]

โรงเรียนบ้านสบกอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

193 หมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160

โทรศัพท์: 054-797003

อีเมล: sobkornschool@gmail.com

Sobkorn School

193 Moo.13 Tambon Chiangklang , Chiangklang

Nan Primary Education Service Area Office 2

NAN, Thailand 55160

Telephone: 054-797003

E-mail: sobkornschool@gmail.com

Copyright © 2024 SOBKORN SCHOOL, All rights reserved.