โครงการพัฒนาบุคลากรก้าวหน้าสู่ครูมืออาชีพ


   วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านสบกอน ขอขอบคุณ ดร.รักษ์ศิริ จิตอารี ที่ให้เกียรติ มาเป็นวิทยากรอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรก้าวหน้าสู่ครูมืออาชีพ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรใน การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและการ ประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


[post: 30 สิงหาคม 2565 11:04:31] [view: 1069]

โรงเรียนบ้านสบกอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

193 หมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160

โทรศัพท์: 054-797003

อีเมล: sobkornschool@gmail.com

Sobkorn School

193 Moo.13 Tambon Chiangklang , Chiangklang

Nan Primary Education Service Area Office 2

NAN, Thailand 55160

Telephone: 054-797003

E-mail: sobkornschool@gmail.com

Copyright © 2024 SOBKORN SCHOOL, All rights reserved.